داوری یا حکمیت

به جای مراجعه به دادگاه های دادگستری اشخاص می توانند قانوناً حل و فصل اختلافات خود را به یک یا چند داور ارجاع نمایند. شرایط داوری در باب هفتم قانون آئین دادرسی مدنی ضمن مواد 454 الی 501 پیش بینی شده است.
در انتخاب داور باید دقت شود که از بین اشخاص بصیر، مطلع و آگاه و بدون حب و بغض، آشنا به قوانین و دارای خصوصیات اخلاقی این انتخاب صورت گیرد، ارجاع اختلاف به داوری یا طی قرارداد بین طرفین درج می شود یا به موجب قرارداد جداگانه داور انتخاب می گردد. در هر دو صورت موضوع داوری، مدت آن، مشخصات طرفین و مشخصات داور یا داوران باید تعیین گردد و قبولی داور یا داوران هم اخذ شود. قانونگذار مدت داوری را 3 ماه تعیین کرده مگراین که طرفین در قرارداد، مدت بیشتری را انتخاب کنند، یا بعداً مدت را با توافق یکدیگرتمدید کنند. 

موسسه حقوقی آریانا دارای مچوز داوری در خدمت تمامی عزیزان می باشد .

اگر اطلاعات یا دیدگاهی در مورد مطالب این صفحه دارید،لطفا با ما و کاربران دیگر به اشتراک بگذارید